« terug naar vorige pagina

Privacy Reglement

Doel

Het privacyreglement is een vastlegging van de maatregelen die wij van Huisartsenmaatschap Waterwijk hebben genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan.

 

Toepassingsgebied en indicatie

Dit document is van toepassing op elke verwerking van geautomatiseerde en niet geautomatiseerde patiëntengegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Alle medewerker die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.

 

 • Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntengegevens
  • Patiëntengegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
  • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
  • Doeleinden zijn;
   • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consulten, medicatie, doorverwijzing en overdrachten);
   • Gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
   • Gebruik ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits geanonimiseerd;
   • Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

 • Verwerking van algemene patiënten-, gezondheids- en erfelijkheidsgegevens
  • Algemene patiëntengegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:
   • De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
   • Verwerking is noodzakelijk voor verlening van geneeskundige zorg aan de patiënt;
   • Verwerking is noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen;
   • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.
  • Gezondheidsgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
   • Verwerking geschiedt door hulpverlener, instelling of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijke is;
   • Verwerking geschiedt op verzoek van de zorgverzekeraar, zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
  • Erfelijkheidsgegevens worden alleen verwerkt tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
   • Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.

 

 • Organisatie verwerking van de informatiebeveiliging

De huisartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntengegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • Alle medewerker die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. (artikel 14: Geheimhouding in de CAO Gezondheidscentra);
 • Digitale medische patiëntengegevens worden in principe altijd bewaard; papieren medische gegevens worden in beginsel 15 jaar bewaard (WGBO), of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk: hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijken, bij de inschrijving van patiënten in het gezondheidscentrum.

 

 • Rechten van de patiënt
  • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
  • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na verzoek van de patiënt en kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
  • De patiënt kan verzoeken om aanvullende en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijke onjuist zijn;
  • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dat noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijke) voorschrift vereist is;
  • Wanneer de patiënt van mening is dat dit privacyreglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
  • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

 • Publicatie privacyreglement.

Het privacyreglement is te vinden op de website, wordt verstrekt via de email bij alle nieuwe medewerkers en in is inbegrepen in het inschrijfpakket voor nieuwe patiënten.